Prosjektutvikling

Projektutveckling/Arbetsmetoder/Samverkan

Under olika förstudie-, planerings- och mobiliseringsfaser har ett antal företag, organisationer och personer hört av sig till projektägare och partner för att erbjuda sitt engagemang och deltagande. Det har varit av karaktären rena affärsförslag och ibland ett personligt engagemang. Det finns all anledning att tillvarata dessa goda idéer i framtida utveckling. Dock finns behovet att göra det i mer organiserad och strukturerad form. Projektet kommer därför att arrangera en årlig workshop för att analysera utveckling, samla in nya idéer och arbeta framåt tillsammans.

För att St Olavsleden skall bli en framgång som är hållbar över tid behövs en bred samverkan mellan pilgrimscenter, veckoknutpunkter, kommuner och andra viktiga intressenter, dvs de aktörer som krävs för en långsiktigt hållbar destinationsutveckling av internationell standard. En central fråga för projektet är vår arbetshypotes runt hur en hållbar utveckling tillskapas. Vår grundsyn är att vi vill arbeta explorativ. Att de som vandrar och de som besöker pilgrimscentren och veckoknutpunkterna får vara med och bestämma hur utvecklingen av leden och verksamheten runt den skall se ut. Inom ramen för projektet ser vi gärna en form för samverkan i form av workshop/seminarie/konferens dit både kommuner, regioner, församlingar och företag i regionen bjuds in, samtidigt som vandrare och besökares synpunkter samlas in och utgör underlag till analysseminarierna.

Arbetsmetod

Inledningsvis behöver projektet startsäkras genom att:

  • Framtagning av en projektplan där aktiviteterna besätts med personal och de externa resurser som planerats i den övergripande projektplanen. En struktur och rutiner för projektuppföljning ska upprättas och en plan för interna träffar läggs för första året, dessa inkluderar även formerna och tidsplanen för följeforskningen.
  • Projektet behöver säkra att samtliga projektprocesser genomsyras av de horisontella kriterierna samt att de olika perspektiven inkluderas i upphandlingar. Projektet ska ta fram policies för samtliga jämställdhetsområden som upphandlade företag och organisationer behöver förhålla sig till.
  • En kommunikationsplan för intern och extern kommunikation upprättas, bl a fastställa former för det interna samarbetet i projektet. Det är det viktigt att allokera tid och resurser för att få ett fungerande internt arbete.
  • Säkerställa så att projektet är bemannat.
  • Genomföra en grundplanering av aktiviteterna och upphandla extern kompetens för att kunna gå vidare i planeringen enligt modellen ovan.
  • Implementera analysseminariemodellen av att utveckla/testa, utvärdera, följa upp. Vi har i startskedet ett antal personer och företag som vill ingå i ett strategiskt affärsnätverk runt St Olavsledens utveckling. Dessa organisationer och personer kommer att bjudas in både lokalt och regionalt. Vi har en nära dialog och samverkan med Näringslivsbolaget i Sundsvall och Ånge kommun. Vi kommer även att bjuda in övriga kommuner och med dem lokala företag och organisationer.
  • En arbetshypotes projektet och projektpartnerskapet har är att starta en ideell förening med aktörer som vill arbeta vidare med det natur- och kulturhistoriska perspektivet och göra det långsiktigt hållbart.

Att arbete metodologiskt och i en utvecklande dialog över tid där man bjuder in samtliga intressenter till samma bord är en god grund för långsiktig samverkan och möjlig samhandling mellan aktörer. Det ger möjligheten för aktörerna att skapa gemensamma visioner och mål. Detta går att direkt koppla till aktuella teorier om hur man skapar social- och ekonomisk hållbarhet. (Bilden nedan är samverkansprocessen/analysprocessen som kommer att utvecklas inom ramen för det regionala projektet Pilgrim Västernorrland och som kommer att fortsättas och förädlas inom ramen för projektet Pilgrim utan gränser.

Med goda erfarenheter från andra utvecklingsprojekt vet vi hur viktigt det är att tillåta utrymme och möjlighet för att skapa samsyn runt visioner, mål och handlingsplaner för att samverkan och samhandling skall bli möjligt. I figuren ovan åskådliggörs hur vi planerar att skapa etta samarbetsklimat. Projektet kommer att bjuda in samtliga aktörer och intressenter till ett möte, ett så kallat analysseminarium. På mötet kommer vi att uppmuntra de olika aktörerna att dela sina tankar, planer och behov. Resultatet kommer att bli en första gemensamma grund att stå på. Sedan fortsätter arbetet under 2019 mer lokalt i Ånge/Borgsjö och Selånger. Analysseminariet kommer att skicka «uppgifter» till de lokala aktörerna.

Aktörerna kommer att samlas två gånger under 2019 lokalt för att fortsätta bygga nätverket runt Pilgrimscenter Selånger och nätverket runt Knutpunkt Ånge/Borgsjö. Resultatet av det arbetet kommer att tas med i det avslutande analysseminariet innan projektavslut våren 2020. Det avslutande seminariet kommer även att vara en utvärdering av projektet och skall även sätta agenda för framtiden. Seminarierna leds av samma processledare för att skapa så mycket lärande i processen som möjligt.