Aktiviteter og Økonomi

Prosjektet har hatt et mål om å øke St. Olavsledens attraktivitet gjennom å tydeliggjøre regionens felles kulturarv gjennom en rekke felles aktiviteter og tiltak. I dette avsnittet ser vi på de planlagte og gjennomførte aktivitetene i et overordnet nivå. Fikk vi gjennomført alle de planlagte aktivitetene? Er det avvik fra innholdet og hva dette har betydd for prosjektets økonomi?

Aktiviteter BeskrivningKostnad (SE+NO)
KommunikationProjektet har haft en kommunikationsplan under större delen av projektperioden.

Respektive pilgrimscenter har haft ansvaret för lokal information, och projektet har bjudit till pressträffar inför större lansering.

Samtliga pilgrimscenter finns på Facebook.
Projektledning
ProjektledningProjektledningen har förberett handlingar inför projektet 19 styrgruppsmöten, samt ansvarat för upphandling av externa tjänster och redovisning till finansiärer och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Projektledningen har haft löpande kontakt med samtliga projektgrupper för pilgrimscentren. Det har gällt gemensam planering, samordning och erfarenhetsutbyte efter varje säsong. Projektledningen har också haft kontakt med andra projekt och intressenter kopplade till S:t Olavsleden, så som näringslivsutvecklare i kommuner och regioner längs leden, Härnösands stift, Sigtuna museum, Sundsvalls museum, Västernorrlands museum, Jamtli, Hembygdsförbunden i Medelpad och i Jämtland/Härjedalen (Heimbygda).

Under projektets sista halvår genomfördes en tvådagars utvärdering mellan de tre projektpartners och erfarenheter och idéer inför framtida projekt noterades. Diskussioner pågår hur dessa idéer ska bilda grunden till nästa projekt.

Det har varit en löpande uppföljning av hur vandrarna upplever service och bemötande längs leden samt dess skick och standard. Utifrån detta läggs en ny plan för de närmaste åren.

Den plan på större konferenser och workshops har fått ställas in pga pandemirestriktioner.
509 000 Euro
Etablering av veckoknutpunkter/
pilgrimscenter  
Fem veckoknutpunkter/pilgrimscenter har etablerats (Selånger, Ånge/Borgsjö, Bräcke/Gällö, Frösön och Åre). Under projekttiden har namnfrågan diskuterats och samtliga enades om att bara använda begreppet Pilgrimscenter för att underlätta för vandrare och etablera begreppet för andra besökare. Vid pilgrimscentren finns service för vandrarna i form av vatten, el, toalett och fika. För andra besökare finns utställningar och souvenirförsäljning, detta för att öka kännedomen om Olavslegenden bland fler än vandrarna.

På norsk side finnes allerede et «vecko-knutpunkt» på Stiklestad, som ligger 112 kilometers vandring fra Åre.
476 000 Euro
Gästföreläsningar & workshops  Gästföreläsningarna spelades in och ingår i Pilgrimspodden – I spåren av S:t Olav. För stunden har 3 900 nedladdningar gjorts från Spotify, https://open.spotify.com/show/02OWJ3ClS9cH8tO3gnWe1v .

Ett koncept för veckovandringar i grupp med guide har tagits fram, men inte kunnat marknadsföras pga pandemirestriktioner.

Under projekttiden har bland annat följande genomförts:
– 9 gästföreläsningar (230 deltagare),
– 32 tillfällen med vandringar mellan 5–15 km (1 525 vandrare),
– 102 föreningar på besök som fått information om S:t Olav, leden och pilgrimsvandring (2 042 deltagare) och
– 58 företag och offentliga organisationer på besök som fått motsvarande information (1 474 deltagare).

Nidaros Pilegrimsgård har hatt utveksling av hospitaleros.
64 000 Euro
Tillgängliggörande av natur- och kulturarv  Projektet inledde med att utveckla samarbetet med Sundsvalls museum om att tillsammans utveckla en gemensam kronologi mellan Högomsmannen och trakten S:t Olav besökte 500 år senare. Bland annat genomfördes en gemensam studieresa till Danmark för att studera den senaste utställningstekniken. Tidsplanen för att modernisera Sundsvalls museums utställningar satte hinder för fortsatt samarbete, och projektet påbörjade utvecklingen av egna utställningar. Den första omfattade tiden efter Olav Haraldssons liv, dvs I spåren av Sankt Olav. Den andra utställningen rör trakten och livet på 1000-talet, samt Olav Haraldssons liv. Den innehåller både natur och kultur.

Efter de första testerna av AG-tekniken bl a i Uppsala valde projektet att inte gå vidare, då tekniken upplevdes för osäker i drift. Om tekniken inte fungerar bedömdes besökaren inte kunna tillgodogöra sig berättelsen. Därför valde projektet att avvakta tills tekniken blir mer driftsäker.

Pilegrimskart: Flere pilegrimer og andre gjester på Pilegrimsgården som kommer til Nidaros, kjenner lite til historien om St Olav og pilegrimsbyen Trondheim. Projektet ønsker å utvikle et tosidig kart over Trondheim bykjerne, med norsk og engelsk tekst, for å øke kunnskapen og for å inspirere til pilegrimsvandring. Dette er utført og tatt i bruk, kartet finner du her .  

Nidaros Pilegrimsgård har gjort en flott innsats med å utvikle et matpakke-konsept med pilegrimsfokus. St. Olavsskreppa er en matpakke bestående av lokalproduserte matvarer fra produsenter langs St. Olavsleden. Matpakken er innpakket i matpapir med påtrykt kart over St. Olavsleden og kommer også med en lapp med litt informasjon om konseptet. Bilder av pilegrimsskreppene finner du her.
511 000 Euro
St Olavs-minnen/ Den digitale Olavskilden  Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK), prosjektet mot nasjonaljubiléet i år 2030 (på SNK), samt Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider (herunder også Nasjonalt Pilegrimssenter), har det formelle ansvaret for forvaltning og formidling av Olavsarven.
De ønsket alle å bidra i en gruppe for å planlegge utforming av en felles internasjonal database for Olavsminner.

For å ytterligere klargjøre, så vil SNK ta over drift og utvikling av databasen.
Et viktig aspekt ved St. Olavsleden i dag, er koblingen til samisk kultur og samenes levesett i pakt med naturen, samt samisk kunnskap.  

Pilotprosjekt for internasjonal plattform for St. Olavsminnen hadde denne planen:
– År 1: Det første året jobber man med utredning og analyse for databasens prinsipper, funksjon og form. Hovedfokus vil være å lande på hva slags type database man trenger, for å imøtegå behov og mål.
– År 2: Pilotversjon av databasen.
– År 3: Den innsamlingen som har foregått i løpet av prosjektet langs St. Olavsleden, legges inn i databasen.

Videre framdrift og utvikling av Den digitale olavskilden:
• Teknisk plattform på plass før jul 2021
• Olavskirker og spor etter Olav rundt Hundorp registrert vår
2022
• Registreringer knytta til St.Olavsleden, Mære og Verdal
prioriteres også.
• Videre registreringer følger jubileumsstafetten

http://36zz7q3g0l47urm5x1uiun21-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/11/den-digital-olavskilden.pdf

Egen rapport fra den digitale olavskilden finnes her.
195 000 Euro
S:t Olavs sovenirerTillsammans med hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Tröndelag bjöds hantverkare och formgivare in till en workshop. Legenden om S:t Olav berättades och tillsammans utformades armband och berlocker med symboler och material kopplat till trakten och legenden.

En provkollektion togs fram och presenterades vid fyra pilgrimscenter samt en prislista. Intresset hos kunderna undersöktes. Projektet bedömer att det finns ett intresse att fortsätta att utveckla gemensamma lokalproducerade pilgrimssouvenirer, och ett samarbetsavtal har tecknats mellan Selånger Pilgrimscenter och Nidarosdomens besökscenter.
Brosjyrer finner du her.
47 000 Euro
Hela vägen  Under hela projekttiden har det varit kontakter med finska intressenter om möjligheten att utvidga leden i österled. För den kommande programperioden är det flera utlysningar som gjorts efter projekttidens slut, bl a Interreg Aurora. 

Selångers församling i Sverige, Kvarnen Samkommun och Pargas kommun i Finland och Nasjonellt pilegrimssenter i Norge planerar att ansöka om förstudiemedel för att undersöka möjligheten att genomföra ett projekt med syfte att föra samman de nordiska länderna inför 2030.

Inga kontakter har tagits med intressenter i Ryssland, och sedan våren 2022 och kriget i Ukraina är det uteslutet.
38 000 Euro