De Horisontale Kriteriene

Likestilling og Miljø

Det har vært fokus på ønsket om å være en plattform for alle menneskers like muligheter og mot diskriminering i prosjektet. Det har vært jobbet aktivt med å være åpne og tilgjengelige for alle på like vilkår og sikre likestilling og ikke-diskrimineringsprinsippene i aktiviteter som utstillinger, eventer, workshops, i kunnskapsmaterialet og forelesningene.

Bærekraftig utvikling og miljø har også vært viktige faktorer. Pilegrimsvandring i seg selv er kanskje en av de mest miljøvennlige måtene å reise på, og her har det vært gode muligheter for å fremme en holdbar miljøtankegang gjennom informasjonsarbeid, ved å oppmuntre til å benytte tog som reiseform, i tillegg til tilgjengeliggjøring og informasjon om bruk av kortreist og økologisk holdbar mat som gjør det lettere å ta gode valg.

Horisontella mål  

Jämställdhet  

Projektet har arbetat med jämställdhetsaspekten genom att bland annat:  

 • Eftersträva en jämställd projectorganisation.
 • Ett perspektiv på projektstrategi och genomförandeplan. Aktiviteter, material och utställningar har diskuterat att försäkra att de genomförs på ett jämställt sätt.
 • Lyfta kvinnan i det “normalt” manligt dominerande historieskrivandet. Då har projektet skapat en plattform för pilgrimscentrens arbetesamhet att tillgängliggöra natur och kulturhistoria för att sprida kunskap your one jämställt perspective. Exempelvis genome a helgonutställning som skildrar kvinnornas hertoria, jämställdhetsperspektiv i Barnens pilgrimsfärd, i utställningen om Vikingarnas historia skildring Ingegerd, prickar till Olof Skötkonung, som var trolovad med Olav och som såg småskaliga förklarades som helgon (Sankta

Mål 

 • Att skapa an öppen platform förvandringsleden, pilgrimscentren och knutpointna för att tillgängliggöra nature and cultural history för att sprida just create your one genus perspective.
 • I projektets inledande fas ingick genusperspektivet i projektstrategin.
 • Att inkluderade genusperspektivet i projektets genomförandeplan.

Resultat: Målet är uppnått.  

Målet är uppnått genom att projektet har inkluderat ett könsperspektiv i projektstrategi och genomförandeplan. Detta genom att bland annat inkludera ett genusperspektiv i utställningar om S:t Olavs liv och spåren av S:t Olav samt i databasen Den digitale Olavskilden och relativt jämn könsfördelning i projektorganisationen.  

Lika möjligheter och icke-diskriminering  

Projektet har arbetat med mångfaldsaspekten genom att bland annat:  

 • Fokusgrupper har använts för att säkerställa lika möjlighets- och icke-diskrimineringsprinciperna i planering och i aktiviteter såsom nybyggnationer, utställningar, evenemang, workshops, kunskapsmaterial och föreläsningar.  
 • Främja spridning av kunskap om att läsa människans historia i naturen. Spår kan ses i naturen från tidigare boplatser, svedjebränning och åkermarker.  
 • I utveckling av verksamhetsinnehåll på destinationer har större medvetande skapats om de som historiskt sett levt i området längs med leden. Att inkludera samernas historia har prioriterats och Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum har ingått i planeringen av utställningen om S:t Olavs liv och bidragit med de texter som rör den samiska historien.  
 • Inom projektorganisationen lyft upp och medvetandegjort de historiska motsättningarna mellan nybyggare och ursprungsbefolkning och hur dessa motsättningar lever kvar än idag till diskussion.  
 • Planera aktiviteter med aktörer hemmahörande inom andra trosläror. Exempelvis planerades för sommaren 2020 aktiviteter med katolska kyrkan vilka ställdes in på grund av rådande pandemi och har således skjutits på framtiden.  
 • Projektet har initierat kontakt med modersmålslärare för vidare samarbete.  
 • Skriftlig information till besökare på engelska, norska och svenska med diskussioner om att addera fler språk. Nyttja församlingars medarbetares språkkunskaper t.ex. vad gäller finska, ryska och tyska i kommunikation med målgrupper.  
 • Utveckla serviceutrymmen och träffpunkter så att de ska vara fysiskt tillgängliga, möjliggöra för besökare som inte har möjlighet att till fots vandra att ta sig med buss eller tåg till mål längs med leden.  

Mål 

 • Att vara en plattform för alla människors lika möjligheter och icke-diskriminering är en ständigt pågående dialog och debatt hos projektägarna och de huvudmän de är kopplade till.  
 • Fokusgrupper med olika perspektiv säkerställer lika-möjlighets- och icke-diskrimineringsprinciperna i aktiviteter som utställningar, evenemang, workshops, kunskapsmaterial och föreläsningar.  
 • Aktiviteterna i sig blir plattformar för möten där kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten sker.  

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.  

Projektets målgrupp för utställningar och andra insatser har varit en bred allmänhet som inte tidigare har kännedom om området. Fokus har varit på barn, tillfälliga besökare och lokalbefolkning av annan härkomst. Projektet har fått engagemang från skolor (exempelvis Skvaders gymnasieskola, S:t Olofskolan, Bergsåkers skola och Granlo kyrkfritids), projektets utställningsmanus har lästs och diskuterats utifrån dessa perspektiv i både styr- och projektgrupp.  

Bærekraft og Miljö  

Projektet har arbetat med miljöaspekten genom att bland annat:  

 • Besökare har informerats och försökt motiverats till hållbar vandring genom filmer, bilder och texter som beskriver enkelhet, närhet till naturen med behov av få saker i enlighet med pilgrimens värden.  
 • Efterföljt framtagen resestrategi som inneburit en eftersträvan att resor ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Evenemang, möten och workshops har planerats för att främja kollektivt resande eller digitala träffar.  
 • Främjat vandring som ett mer miljövänligt sätt att turista. Vandring och pilgrimsvandring ska kunna ske i samklang med natur och med liten påverkan på naturarv och fjällmiljö. Behov av kunskapsfrämjande insatser för att stärka vandrares hållbara förhållningsätt till naturen har identifierats och förankrats inom projektorganisationen.  
 • Inkluderat ett hållbarhetstänk i hela projektgenomförandet.  
 • Inspirerat andra att uppleva naturen på ett hållbart och långsiktigt sätt.  
 • Nyttjat ledens närhet till tågtrafiken vilket främjar hållbar transport och resande. Kommunicerat möjligheterna att det längs hela leden finns möjlighet för besökare att resa kollektivt med tåg och/eller buss. De pilgrimscenter/knutpunkter som etablerats inom projektet har planerats för att tillgängliggöra kollektivt resande och hållbar infrastruktur runt centren.  
 • På Selånger Pilgrimscenter har en örtkryddgård skapats som visar natur- och kulturarv. 
 • Samtliga aktiviteter, möten och evenemang har tagit hänsyn till ekologisk hållbarhet genom att i första hand nyttja ekologiska och närodlade/närproducerade livsmedel.  
 • Samtliga upphandlingar har utgått från ett hållbarhetsperspektiv i utvärderingen och att samtliga upphandlade och nyttjade externa resurser skall efterleva projektets hållbarhetspolicy. Det betyder att Pilgrim utan gränser främjat gröna strategier t.ex. vad gäller närproducerade och/eller ekologiska livsmedel. Genom samarbete med projektet Mat och dryck längs Nordens gröna bälte har knutpunkter/pilgrimscenter deltagit i workshops och utbildning kring lokalt och historiskt anpassad mat. Ambitionen var att besökare på pilgrimscentren kunde få smaka på lokalt och ekologiskt producerad mat med historisk anknytning till den plats den serveras.  
 • Samverkan har även varit hållbar på det sätt att projektorganisationen har tagit tillvara på gemensamma resurser såsom kunskap, erfarenheter och resultat.  

Mål 

 • Arbeta med ett genomarbetat miljötänk i infrastrukturen kring centren och knutpunkterna.  
 • Inkludera ett hållbarhetstänk i hela projektgenomförandet. En hållbarhetsplan upprättas.  
 • Samtliga aktiviteter, möten och evenemang tar hänsyn till ekologisk hållbarhet genom att i första hand nyttja ekologiska och närodlade/närproducerade livsmedel.  
 • Efterleva resestrategin.  
 • Samtliga upphandlingar ska ha ett hållbarhetsperspektiv i utvärdering och samtliga upphandlade och nyttjade externa resurser ska efterleva projektets hållbarhetspolicy.  

Resultat: Målet är uppnått.  

Målet är uppnått genom att bland annat en hållbarhetsplan utvecklats, tågresor mellan Sundsvall och Trondheim, samarbete med projektet Mat och dryck längs Nordens gröna bälte, där lokala livsmedelsproducenter knutit kontakter med respektive pilgrimscenter, övergång till digitala möten samt i samarbete med Sundsvalls kommun förstärkt och tydliggjort vandringsleden från Sundsvalls centralstation till Selångers Pilgrimscenter. I den mån det varit möjligt har leverantörer i närområdet valts, då de kunnat visa på mindre resande än andra.