Förväntat resultat

Resultat av projekt

 • En viktig fråga är hur projektets resultat skall förvaltas och utvecklas vidare efter projekttidens slut. Ett viktigt mål med den påbörjade samverkan är att finna formerna för en fortsättning. Det finns ingen organisation som etablerats eller formerats som gjort anspråk på att utgöra en centrumbildning för St Olavsleden ur ett pilgrimsperspektiv. En sådan centrumbildning kan utgöra plattform för framtiden och en katalysator för nya initiativ för utveckling, forskning och utbildning. I detta förväntade resultat finns även ambitionen att arbeta med att adressera en svårighet med gränsöverskridande samarbete. Som även är ett skäl för projektet. Gränsöverskridande samarbete och samverkan försvåras ofta av att kommuner och regioner har olika uppdrag och interna prioriteringar. Talar man ett svensk-norskt samarbete och samverkan finns även skillnader i roller hos regioner och kommuner. Genom att skapa en gemensam organisation som har samsyn och former för samhandling finns möjligheter för regioner och kommuner att ge organisationen uppdrag av gränsöverskridande karaktär (kopplat till St Olavsleden och St Olavsrelaterade frågor).
 • En enhetlig St Olavsled som genom ett etablerat samarbete i en ideell förening el.likn. utgör ett nav för St Olavsledens utveckling ur ett kulturarvsperspektiv.
 • Ett mobilt utställningssystem.
 • Etablering av fyra veckoknutpunkter längst St Olavsleden på den svenska sidan.
 • En database med Olavsminner langs med St Olavsleden.
 • Øke antallet kultur- og natur interesserte pilegrimer langs St. Olavsleden.
 • Förutsättningar för transnationellt projekt klarlagt

Primära och sekundära effekter

Projektet kommer att skapa ett antal effekter som är positiva för både regionen och för St Olavsleden som pilgrimsled. Grunden till det är att skapa en sammanhängande led och att sätta den i en kultur- och naturhistorisk kontext. Under projektet kommer att antal värden och aktiviteter att skapas som i ett långsiktigt perspektiv kommer att utgöra en viktig plattform för en långsiktig utveckling. Nedan listas de förväntade effekter av projektet uppdelade i primära och sekundära effekter.

Primära

 • Ökat antal registrerade Olavsbrev til 500 i 2021. Ett ökat antal pilgrimer och vandrare samt ett ökat antal besök på pilgrimscentren til 8000 i 2021.
 • Upprättande av fyra knutpunkter på den svenska sidan av leden.
 • Ökat intresse för St Olavleden gjennom bl.a. 40 presseartikler og 28 evenement.
 • Ökad allmän kännedom om St Olavsleden, legenden om St Olav, regionens historia samt regionens natur- och kulturarv.

Sekundära

 • Stärka regionens varumärke.
 • Export av regionen till andra länder.
 • Regionen som kulturhistorisk region lyfts fram och stärks för pilgrimsvandrare vilket kan leda till återbesök.
 • Regional utveckling.
 • Det finns unika möjligheter att starta och driva företag vilket leder till ökad företagsamhet längst hela leden. I ansökan har vi beskrivit oss själva som en “nätverkshub.” Vår ståndpunkt är att många aktörer behöver samverka och samhandla för att St Olavsleden skall kunna bli den världsdestination vi anser att den är på väg att bli. Vi tar lärdom från El Camino i Spanien (även känd som Santiago de Compostela) och Gudbrandsdalsledens explosiva utveckling i Norge.

Det är ytterst viktigt med serviceutvecklingen, allt från gästhus, hotell, butiker, restauranger som leverantörer av souvenirer och andra produkter som höjer värdet på varumärket. Pilgrimscentrena och veckoknutpunkterna utgör fokalpunkter och kan hjälpa till att åskådliggöra dessa tjänster och produkter/service men då behöver det finnas företag och organisationer som erbjuder dem.

Våra analysseminarier är de aktiviteter i projektet som är direkt riktade mot företag, entreprenörer och organisationer med värdeskapande tjänster och produkter. Souvenirprojektet är den delaktivitet där projektet har för avsikt att gynna slöjdare och konsthantverkare och på det sättet kanske bidra till deras långsiktiga utveckling och tillväxt.

Nya tjänster och service som konceptbussresor eller upplevelseindustriella produkter direkt kopplade till St Olavsleden är en ständig dialog vi för med Näringslivsbolaget i Sundsvall och Ånge kommun. Projektet kommer att skapa plattformar och uppmuntra detta i samverkan och i det bjuda både kommuner och företag i hela Region Västernorrland. Med St Olavsledens utveckling som varumärke är vi övertygade kommer att gynna hela regionen.