Forankring av prosjektets resultat og effekter

Hovedmålet med prosjektet var å teste, vurdere og implementere den natur- og kulturhistoriske arven i en grenseoverskridende virksomhet og strategi. Dette som en vital byggestein for å gjøre St. Olavsleden til en attraktiv og populær pilegrimsled. Et viktig spørsmål var hvordan prosjektets resultater skulle forvaltes og videreutvikles etter prosjektperiodens slutt. Et viktig mål med samarbeidet som startet var å finne formene for en fortsettelse.

Forventet resultat av projektet

 • Det finns ingen organisation som etablerats eller formerats som gjort anspråk på att utgöra en centrumbildning för St Olavsleden ur ett pilgrimsperspektiv. En sådan centrumbildning kan utgöra plattform för framtiden och en katalysator för nya initiativ för utveckling, forskning och utbildning. I detta förväntade resultat finns även ambitionen att arbeta med att adressera en svårighet med gränsöverskridande samarbete. Som även är ett skäl för projektet. Gränsöverskridande samarbete och samverkan försvåras ofta av att kommuner och regioner har olika uppdrag och interna prioriteringar. Talar man ett svensk-norskt samarbete och samverkan finns även skillnader i roller hos regioner och kommuner. Genom att skapa en gemensam organisation som har samsyn och former för samhandling finns möjligheter för regioner och kommuner att ge organisationen uppdrag av gränsöverskridande karaktär (kopplat till St Olavsleden och St Olavsrelaterade frågor).
 • En enhetlig St Olavsled som genom ett etablerat samarbete i en ideell förening el.likn. utgör ett nav för St Olavsledens utveckling ur ett kulturarvsperspektiv.
 • Ett mobilt utställningssystem.
 • Etablering av fyra veckoknutpunkter längst St Olavsleden på den svenska sidan.
 • En database med Olavsminner langs med St Olavsleden.
 • Øke antallet kultur- og natur interesserte pilegrimer langs St. Olavsleden.
 • Förutsättningar för transnationellt projekt klarlagt

Primära och sekundära effekter

Projektet kommer att skapa ett antal effekter som är positiva för både regionen och för St Olavsleden som pilgrimsled. Grunden till det är att skapa en sammanhängande led och att sätta den i en kultur- och naturhistorisk kontext. Under projektet kommer att antal värden och aktiviteter att skapas som i ett långsiktigt perspektiv kommer att utgöra en viktig plattform för en långsiktig utveckling. Nedan listas de förväntade effekter av projektet uppdelade i primära och sekundära effekter.

Primära

 • Ökat antal registrerade Olavsbrev til 500 i 2021. Ett ökat antal pilgrimer och vandrare samt ett ökat antal besök på pilgrimscentren til 8000 i 2021.
 • Upprättande av fyra knutpunkter på den svenska sidan av leden.
 • Ökat intresse för St Olavleden gjennom bl.a. 40 presseartikler og 28 evenement.
 • Ökad allmän kännedom om St Olavsleden, legenden om St Olav, regionens historia samt regionens natur- och kulturarv.

Sekundära

 • Stärka regionens varumärke.
 • Export av regionen till andra länder.
 • Regionen som kulturhistorisk region lyfts fram och stärks för pilgrimsvandrare vilket kan leda till återbesök.
 • Regional utveckling.
 • Det finns unika möjligheter att starta och driva företag vilket leder till ökad företagsamhet längst hela leden. I ansökan har vi beskrivit oss själva som en «nätverkshub.» Vår ståndpunkt är att många aktörer behöver samverka och samhandla för att St Olavsleden skall kunna bli den världsdestination vi anser att den är på väg att bli. Vi tar lärdom från El Camino i Spanien (även känd som Santiago de Compostela) och Gudbrandsdalsledens explosiva utveckling i Norge.

Det är ytterst viktigt med serviceutvecklingen, allt från gästhus, hotell, butiker, restauranger som leverantörer av souvenirer och andra produkter som höjer värdet på varumärket. Pilgrimscentrena och veckoknutpunkterna utgör fokalpunkter och kan hjälpa till att åskådliggöra dessa tjänster och produkter/service men då behöver det finnas företag och organisationer som erbjuder dem.

Våra analysseminarier är de aktiviteter i projektet som är direkt riktade mot företag, entreprenörer och organisationer med värdeskapande tjänster och produkter. Souvenirprojektet är den delaktivitet där projektet har för avsikt att gynna slöjdare och konsthantverkare och på det sättet kanske bidra till deras långsiktiga utveckling och tillväxt.

Nya tjänster och service som konceptbussresor eller upplevelseindustriella produkter direkt kopplade till St Olavsleden är en ständig dialog vi för med Näringslivsbolaget i Sundsvall och Ånge kommun. Projektet kommer att skapa plattformar och uppmuntra detta i samverkan och i det bjuda både kommuner och företag i hela Region Västernorrland. Med St Olavsledens utveckling som varumärke är vi övertygade kommer att gynna hela regionen.

Vurdering

Fortsatt utveckling av S:t Olavsouvenirer 

Arbetet med att ta fram den gemensamma S:t Olavsouveniren har varit både inspirerande och tålmodigt prövande, genom att gränsen var stängd under pandemin. Trots detta har samtliga hantverkare valt att fortsätta sin medverkan, och Selånger Pilgrimscenter har tillsammans med Nidarosdomens Besökscentrum tecknat samarbetsavtal för fortsatt utveckling av lokalproducerade souvenirer längs S:t Olavsleden. De har också tecknat avtal med dem och med övriga pilgrimscenter längs leden vad det gäller försäljning av souvenirerna. Detta projekt hade varit omöjligt att genomföra utan projektpengar. Under hela perioden har det varit ett ständigt prövande och lärande, vilket är hart när omöjligt att åstadkomma i ordinarie verksamhet.  

Selångers församling samordnar pilgrimscentren på svensk sida 

Selångers församling har uppdraget att samordna den fortsatta utvecklingen mellan pilgrimscentren på svensk sida. Församlingen kommer att bjuda in till både planerings- och uppföljningsträffar löpande under året. 

Samtal pågår om fortsatta internationella projekt 

Utifrån den lämnade rapporten S:t Olavsleden – hela vägen som innehåller förslag på partners och finansiering till ett nytt projekt pågår dialog mellan framför allt Selångers församling, Härnösands stift och Östersunds kommun om medverkan i ett nytt projekt, finansierat av Interreg Sverige-Norge.  

Det har också kommit inviter från Finland om att tillsammans med Kvarnen Samkommun och Pargas kommun ansöka om förstudiemedel för undersökning av förutsättningarna för ett gemensamt projekt inom ramen för Interreg Aurora. 

Samarbete med andra projekt 

Projektet har samverkat med det Vinnovafinansierade projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling och med Interreg-finansierade projektet Mat och dryck längs Nordens gröna bälte. Genom samverkan har pilgrimscentren kunnat ta del av den digitala introduktionsutbildningen för guider och värdar längs leden som tagits fram i projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling, www.stolavsleden.se , och fått kunskap om hur man utvecklar sitt pilgrimscenter som mat- och måltidsbesöksmål genom deltagande i de seminarier och workshops som erbjudits i projektet Mat och dryck längs Nordens gröna bälte, www.smak63.se