Mål for prosjektet

Syftet

Syftet med projektet är att öka St Olavsledens attraktivitet genom att bygga en gränsöverskridande natur- och kulturhistorisk infrastruktur för vandrare och utveckla partnerskapet för en hållbar och långsiktig tillväxt. På dette viset vil vi bygge en tydelig identitet for hele leden.

Mål

Genom uppförandet av ett kultur-och pilgrimscenter i Selånger, partnerskapet med Nidaros Pilegrimsgård samt Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad vid sidan av utvecklingen av veckoknutpunkter så skapas förutsättningar för att bygga samman St. Olavsleden tematiskt.

Huvudmålet med projektet är således att testa, utvärdera och implementera det natur- och kulturhistoriska arvet i en gränsöverskridande verksamhet och strategi. Som en vital byggsten för att göra St. Olavsleden till en attraktiv och populär pilgrimsled.

Det finnes i dag to etablerte pilegrimssenter koblet til St. Olavsleden: Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad og Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim. På norsk side inngår Nidaros Pilegrimsgård og Regionalt pilegrimssenter Stiklestad i den norske nasjonale pilegrimssatsingen sammen med fem organiserte regionale pilegrimssenter langs Gudbrandsdalsleden. Det som derimot mangler, er etablerte knutepunkter mellom begynnelsen og slutten av leden.

De tidligere interreg-prosjektene (siden 2006) som har involvert St. Olavsleden, deriblant SÖT-prosjektet Green Highway, har hatt egne målsettinger knyttet til led-etablering og næringsutvikling. Det vi ønsker med denne interreg-søknaden er å binde sammen sentre på begge siden av grensen, og på den måten skape en holdbar led med natur- og kulturhistorisk innhold og kontekst.

Projektets delmål

  • Projektet ska öka kännedomen om pilgrimsvandring och St Olavsleden genom att tillsammans kommunicera kulturarvet kopplat till leden. Projektet ämnar också utveckla verksamhet och innehåll i pilgrimscentren och knutpunkterna. Vi ser dem som viktiga kulturbärare. Därigenom vill vi ytterligare öka förutsättningarna för St. Olavsleden att blir än mer välkänt som varumärke nationellt och internationellt.
  • Projektet har som målsättning att aktivt bidra till att öka kännedomen om legenden om Olav den helige. Detta genom att identifiera och kommunicera viktig forskning om pilgrimsvandring, St. Olavsleden och historia kopplad till Olav den helige samt hitta pedagogiska medel för att levandegöra historien. Projektet vill lyfta upp St. Olavsledens särart genom att åskådliggöra och sprida kunskap om ledens unika historiska sammanhang och bakgrund. Projektet ämnar kartlägga alla St. Olavsminnen längs leden, samt de kultur- och religionshistoriskt viktiga och intressanta artefakter som finns i kyrkor och andra lokaler.
  • Att utveckla, testa och implementera gränsöverskridande kulturevenemang, vilka har som målsättning att vara årligen återkommande.
  • Att utveckla, testa och implementera ett flexibelt utställningssystem som tillgängliggör regionernas historia, legenden om Olav den helige, pilgrimsvandring och regionens naturarv.
  • Etablering av veckoknutpunkter.

Effektmål

Det har tatt 30 år å gjøre El Camino (Santiago de Compostela) til en miljødestinasjon med over 200.000 pilegrimer årlig – og fortsatt øker interessen. Det vi har koblet til St. Olavsleden er unikt: En unik natur og en unik kulturarv. Målsetningen (effektmålen) i prosjektet vil være at vi har etablert et velfungerende partnerskap som kontinuerlig utvikler innhold og løfter frem St. Olavsleden. Vi vil at man skal snakke om St. Olavsleden som en kulturhistorisk verdensarv, og en av verdens vakreste pilegrimsleder – gjennom to land.

Projektspecifika indikatorer

Indikator Antal Kommentar
Artiklar i dagspress 40 Projektet kommer att arbeta strategiskt med att få redaktionella artiklar skrivet om de olika del-evenemangen samt utvecklingen av St Olavsleden som en viktig nationell och internationell kulturarvsaktör.
Ökat antal vandrare på leden 500 Olavsbrev 5000 vandrare.   År 2021 skall minst 500 Olavsbrev utfärdas for vandrere på St. Olavsleden som kommer til Trondheim. Dette vil være mer än en fördubbling mot 2017. Antalet unika vandrare skall börja registreras som gör endags- eller fådagarsvandringar. År 2021 skal totalt 5 000 unika vandrare registreras på centran og veckoknutpunkterna.
Besökare på pilgrimscenter och veckoknutpunkter 8 000 Unika besökare mäts årligen under vandringssäsongen.
Antal evenemang 28 28 gästföreläsningar & workshops
Kunskap 2 Antal forskningsprojekt kopplade till satsningen. Den kunskap partnerskapet söker är den pilgrimsvandring som postmodernistiskt fenomen samt om hållbar tillväxt och utveckling i strategiska nätverk. Samarbete är etablerat med Karlstads universitet och universitet i Trondheim.
Transnationell förutsättningsanalys 1 Under projekttiden kommer internationella kontakter i Finland och Ryssland att tas och en förutsättningsanalys göras för en gemensam satsning mellan länderna som ligger i Olav den heliges fotspår.