Mål, resultat og forventede effekter

Vi har gjort en resa. Från de första tankarna om ett lokalt projekt, direkt kopplat till Selånger, till att bli helt naturligt att samarbeta mellan svenska och norska partners längs hela S:t Olavsleden. Vi ser så tydligt hur vår gemensamma nordiska historia knyter både länder och människor samman. Det känns fullständigt självklart att fortsätta det samarbete som påbörjats. År 2030 firas 1000-årsminnet av slaget vid Stiklestad. Norge förbereder jubiléet – det är klart att vi i Sverige också ska fira. 

Under hela projektperioden har utvärderingsföretaget Demokratikonsult haft uppdraget att genomföra lärande utvärdering, till stöd för styrgruppen att anpassa projektgenomförandet. Demokratikonsult har också utvärderat och bedömt måluppfyllelsen. Samtliga mål och resultat redovisas se nedan.

Syfte 

Att öka St Olavsledens attraktivitet genom att bygga en gränsöverskridande natur- och kulturhistorisk infrastruktur för vandrare och utveckla partnerskapet för en hållbar och långsiktig tillväxt. På dette viset vil vi bygge en tydelig identitet for hele leden. 

Övergripande mål  

Projektets övergripande mål var att testa, utvärdera och implementera det natur- och kulturhistoriska arvet i en gränsöverskridande verksamhet och strategi. Som en vital byggsten för att göra S:t Olavsleden till en attraktiv och populär pilgrimsled.  

Resultat: Målet är uppnått.  

Delmål

Delmål 1: Att öka kännedom om pilgrimsvandring generellt och S:t Olavsleden speciellt genom att tillsammans kommunicera kulturarvet kopplat till leden. Projektet ämnar också utveckla verksamhet och innehåll i pilgrimscentren och knutpunkterna. Därigenom vill parterna ytterligare öka förutsättningarna för S:t Olavsleden att bli än mer välkänt som varumärke nationellt och internationellt.  

Resultat: Målet är uppnått.  

Genom att projektet bland annat har etablerat pilgrimscenter där de har haft bland annat utställningar, service och restauranger samt att projektet har generellt god spridning medialt och i sociala medier/spridningskanaler så bedömer Demokratikonsult att målet är uppnått.  

Pandemin medförde bland annat utmaningar och svårigheter i form av:  

  • Inställda möten och träffar inom projektorganisationen och med samverkande aktörer. 
  • Förseningar eller hinder i planerade aktiviteter såsom veckovisa gruppvandringar, gemensamma och återkommande kulturaktiviteter längs med leden.  
  • Förändringar i målgrupp. Minskat antal utländska besökare och pilgrimer och ökat antal svenska ”hemestrare” och friluftsintresserade.  
  • Minskad kontakt mellan aktörer (exempelvis pilgrimscenter och hotellverksamhet).  
  • Minskat antal besökare på norska sidan efter gränsen stängde leden.  

Projektet återhämtade sig snart och kom åter med ny energi och lösningsfokus. Alla inblandade fick ha en större acceptans för de delar som på grund av pandemin försenades eller försvårades. Efter övervägande beslutades att en förlängning av projektet inte behövdes, utan man trodde sig kunna hämta hem arbete och resultat under kommande säsong. Under hösten 2021 kunde projektorganisationen åter arrangera en fysisk träff. De upptäckte då att introduktion av nya medarbetare inte fungerat som önskat, brister i den ekonomiska planeringen uppdagades vilket utmynnade i att ansökan om förlängning av projektet med tre månader skickades in och beviljades i december 2021. Fler åtgärder som vidtagits för att möta coronapandemins utmaningar har varit bland andra:  

  • Planera om aktiviteter för att om möjligt kunna genomföra dem digitalt eller på ett säkert sätt.  
  • Senarelägga planerade och/eller planera ”flexibelt” för aktiviteter eller insatser som inte kunna genomföras på grund av restriktioner.  
  • Övergång till digitala träffar, möten och workshops såväl internt som externt.  

Delmål 2: Projektet ska aktivt bidra till att öka kännedomen om legenden Olav den helige. Detta genom att identifiera och kommunicera viktig forskning om pilgrimsvandring, S:t Olavsleden och historia kopplad till Olav den helige samt hitta pedagogiska medel för att levandegöra historien. Projektet vill lyfta upp S:t Olavsledens särart genom att åskådliggöra och sprida kunskap om ledens unika historiska sammanhang och bakgrund. Projekt ämnar kartlägga alla S:t Olavsminnen längs leden, samt de kultur- och religionshistoriskt viktiga och intressanta artefakter om finns i kyrkor och andra lokaler.  

Resultat: Målet är uppnått.  

Genom att projektet bland annat har producerat utställningar såsom utställning om S:t Olavs liv och utställning om spåren av S:t Olav som visats på såväl pilgrimscenter som i Finland, utvecklat databasen «Den digitale Olavskilden» samt i den mån det varit möjligt med hänseende till coronapandemin genomfört presentationer och workshops med föreningar och grupper, bedömer Demokratikonsult att målet är uppnått.  

Delmål 3: Projektet ska utveckla, testa och implementera årliga gränsöverskridande kulturevenemang.  

Resultat: Målet är ej uppnått.  

Pandemin och de restriktioner som gällt under större delen av år 2020 och år 2021 har begränsat projektet att genomföra publika aktiviteter. Restriktionerna har hindrat aktiviteter med övernattning och resande över landsgränsen. Således bedömer Demokratikonsult att målet inte är uppnått.  

Delmål 4: Projektet ska utveckla, testa och implementera ett flexibelt utställningssystem som tillgängliggör regionernas historia, legenden om Olav den helige, pilgrimsvandring och regionens naturarv.  

Resultat: Målet är uppnått.  

Utställningar finns anpassade till olika lokaler. Det kan vara digitala skärmar för mindre lokaler, och skärmar på golv för större lokaler. Utställningarna kan också delas upp och visas i mindre delar med olika teman. Således bedömer Demokratikonsult att målet är uppnått.  

Delmål 5: Projektet ska etablera fyra veckoknutpunkter.  

Resultat: Målet är uppnått. 

Följande pilgrimscenter (f.d. veckoknutpunkter) har etablerats: Frösö Pilgrimscenter, Gällö Pilgrimscenter, Ånge Naturum/Borgsjö Pilgrimscenter samt Åre Pilgrimscenter. Verksamhet har utvecklats i form av bland annat utställningar, restauranger/sommarcaféer och sommarguider. Verksamhet har även utvecklats på Selångers pilgrimscenter. Således bedömer Demokratikonsult att målet är med råge uppnått.