Oppsummering / Abstract

Pilgrim Utan Gränser

Prosjektmål

Å øke attraktiviteten til St. Olavsleden ved å bygge en natur- og kulturhistorisk infrastruktur over og utvikle partnerskapet for en bærekraftig og langsiktig vekst. Gjennom dette arbeidet vil vi bygge en tydelig identitet for hele leden. Prosjektet vil synliggjøre, løfte frem og tilgjengeliggjøre regionens natur- og kulturarv relatert til pilegrimsfeltet og legenden om St. Olav.

Hvordan

Prosjektet skal etablere en natur- og kulturhistorisk infrastruktur og konseptualisere aktiviteter og arrangementer. Det skal etableres et system og en systematikk rundt dette som legger til rette for utvikling også etter prosjektslutt.

Hovedaktiviteter

Resultater

Samarbeidspartnere og medfinansiører

Selånger kultur- och pilgrimscenter (Lead)

  • Härnösands Stift
  • Region Västernorrland
  • Ånge kommun
  • Åre församling
  • Bräcke-Revsunda församling
  • Östersunds församling
  • Sundsvalls kommun

Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad (Norsk partner)

  • Nidaros pilegrimsgård
  • Stiklestad nasjonale kultursenter
  • Visit Innherred / Explorative

Fra prosjektbekrivelsen

På medeltiden var pilgrimsvandringar en motor i den ekonomiska utvecklingen i Europa, med miljontals pilgrimer på väg mot botgöring. Idag lever vi i ett post-sekulariserat samhälle och pilgrimsvandring har delvis fått ett andra förtecken. Dagens rastlösa människor vandrar för nå inre ro och frid, och pilgrimsvandringen har fått en renässans. Projekt Pilgrim utan gränser ska bygga ihop St. Olavsleden med en natur- och kulturhistorisk infrastruktur och ge en gränsöverskridande sammanhållning för både pilgrimer och turister från när och fjärran.

Projektets mål är att med olika medel och på olika sätt synliggöra, lyfta fram och tillgängliggöra regionens natur- och kulturarv kopplat till pilgrim och legenden om Olav den helige. Ett av projektets utmaningar är att med historien som plattform hitta form och innehåll för att lyfta historien och arvet in i framtiden. Historiska arv har ett värde så länge de lever i människors medvetande och information om historien blir kunskap när den lever i nuet. Projektet har för avsikt att bygga upp en natur- och kulturhistorisk infrastruktur och konceptualisera aktiviteter och evenemang och bygga system och systematik som kan fortsätta att utvecklas även efter projekttidens slut. Alla aktiviteter och evenemang utvecklas i nära samverkan med personer, organisationer och företag som blir viktiga i att permanenta projektets framgångsrika resultat.

Projektet vill lägga en grund för att St. Olavsleden kommer att bli en av världens ledande pilgrimsleder.

Abstract

In the middle ages, Nidaros Cathedral was one of Europe’s four most popular pilgrim destinations. Pilgrimage was a motor of economic development in Europe, with millions of pilgrims heading for correction. Today, we live in a post-secular society and pilgrimage has partly received a second sign. Today’s restless people walk for inner peace and soulful quietness, and the pilgrimage is fulfilling new functions. The Pilgrim without borders-project will implement the St Olav way with a natural- and cultural heritage infrastructure and provide cross-border cohesion for both pilgrims and tourists from near and far.

The objective of the project is to visualize, highlight and make available the region’s natural- and cultural heritage associated with pilgrim and the legend of Olav the holy, by various means and methods. One of the challenges of the project is to find the form and content of history as a platform to lift the story and legacy into the future. Historical heritage has a value as long as they live in people’s consciousness, and information about history becomes knowledge when it lives in the present. The project intends to build a natural- and cultural historical infrastructure and conceptualize activities and events and build systems that can continue to develop even after the end of the project. All activities and events are developed in close collaboration with individuals, organizations and companies that will be important in sustaining the project’s successful results. The project wants to lay the foundation for the St. Olav way to become one of the world’s leading pilgrims ways.