Indikatorer

Pilgrim Utan Gränser

Prosjektmål

Målet har vært å øke attraktiviteten til St. Olavsleden ved å bygge en natur- og kulturhistorisk infrastruktur over og utvikle partnerskapet for en bærekraftig og langsiktig vekst. Gjennom dette arbeidet ville vi bygge en tydelig identitet for hele leden. Prosjektet skulle synliggjøre, løfte frem og tilgjengeliggjøre regionens natur- og kulturarv relatert til pilegrimsfeltet og legenden om St. Olav.

Hvordan

Prosjektet skulle etablere en natur- og kulturhistorisk infrastruktur og konseptualisere aktiviteter og arrangementer. Det skulle etableres et system og en systematikk rundt dette som la til rette for utvikling også etter prosjektslutt.

Hovedaktiviteter

Forventede resultater

Fra prosjektbekrivelsen

På medeltiden var pilgrimsvandringar en motor i den ekonomiska utvecklingen i Europa, med miljontals pilgrimer på väg mot botgöring. Idag lever vi i ett post-sekulariserat samhälle och pilgrimsvandring har delvis fått ett andra förtecken. Dagens rastlösa människor vandrar för nå inre ro och frid, och pilgrimsvandringen har fått en renässans. Projekt Pilgrim utan gränser ska bygga ihop St. Olavsleden med en natur- och kulturhistorisk infrastruktur och ge en gränsöverskridande sammanhållning för både pilgrimer och turister från när och fjärran.

Projektets mål är att med olika medel och på olika sätt synliggöra, lyfta fram och tillgängliggöra regionens natur- och kulturarv kopplat till pilgrim och legenden om Olav den helige. Ett av projektets utmaningar är att med historien som plattform hitta form och innehåll för att lyfta historien och arvet in i framtiden. Historiska arv har ett värde så länge de lever i människors medvetande och information om historien blir kunskap när den lever i nuet. Projektet har för avsikt att bygga upp en natur- och kulturhistorisk infrastruktur och konceptualisera aktiviteter och evenemang och bygga system och systematik som kan fortsätta att utvecklas även efter projekttidens slut. Alla aktiviteter och evenemang utvecklas i nära samverkan med personer, organisationer och företag som blir viktiga i att permanenta projektets framgångsrika resultat.

Projektet vill lägga en grund för att St. Olavsleden kommer att bli en av världens ledande pilgrimsleder.

Vurdering

− Antal vandrare ökar (år 2021 500 st. S:t Olavsbrev utfärdas för unika vandrare på S:t Olavsleden, totalt 5 000 registrerade vandrare på center/knutpunkter).  

Resultat: Indikatorn är delvis uppfylld.  

Antalet vandrare som registrerats längs leden har varit 3 919 personer. Se tabell nedan:  

Plats201920202021Summa
Selånger (Gisselåsen) 500 200 331 1 031 
Bräcke  70 494 564 
Stiklestad 742 449 540 1 731 
Nidaros pilegrimsgård 365 47 181 593 
Summa160776615463919

Antalet vandrare som tog ut S:t Olavsbrevet i Trondheim var år 2019: 350 personer (152 har gått från Sundsvall/Selånger), år 2020: 44 personer (gränsen stängd mot Norge. 3 har gått från Sundsvall/Selånger) och år 2021: 172 personer (gränsen stängd mot Norge via Skalstuguvägen/Stiklestad. 48 personer har gått från Sundsvall/Selånger, en positiv utvikling verdt å nevne var at antall nordmenn langs St. Olavsleden ble doblet fra 2020 til 2021). Demokratikonsult bedömer att indikatorn påverkats av coronapandemin.  

− Antal arrangerade evenemang, gästföreläsningar och workshops (28 event).  

Resultat: Indikatorn är uppfylld.  

På grund av coronapandemin har projektet inte kunnat bjuda in till fysiska träffar så som planerat, däremot har föreningar och företag kontaktat projektet för information om S:t Olav, leden och pilgrimsvandring. Projektet har också bjudit in till kortare vandringar.  

Under projekttiden har bland annat följande genomförts: 9 gästföreläsningar (230 deltagare), 32 tillfällen med vandringar mellan 5–15 km (1 525 vandrare), 102 föreningar på besök som fått information om S:t Olav, leden och pilgrimsvandring (2 042 deltagare) och 58 företag och offentliga organisationer på besök som fått motsvarande information (1 474 deltagare).  

Gästföreläsningarna spelades in och ingår i Pilgrimspodden – I spåren av S:t Olav. För stunden har 3 900 nedladdningar gjorts från Spotify, https://open.spotify.com/show/02OWJ3ClS9cH8tO3gnWe1v .  

− Artiklar i dagspress (40 artiklar).  

Resultat: Indikatorn är uppfyllnad (40 artiklar).  

− Databas över S:t Olavsminnen (1 databas).  

Resultat: Indikatorn är uppfylld.  

− Export av regionen till andra länder (>1).  

Resultat: Indikatorn är delvis uppfylld (Finland).  

− Forskningsprojekt kopplas till satsningen (2 forskningsprojekt).  

Resultat: Indikatorn är delvis uppfylld.  

Projektet gav tillsammans med Mittuniversitets Industridesignprogram studenterna som examensuppdrag att designa vindskydd för S:t Olavsleden. Nio förslag presenterades och fanns som utställning under våren 2019. Tankar finns att något av dessa förslag ska uppföras i närheten av Selånger.  

Coronapandemin har begränsat möjligheten att genomföra den forskning av pilgrimsvandrarens bakomliggande orsak till sin vandring och upplevelsen av den. Detta skulle skett tillsammans med Karlstads universitet som gjort motsvarande forskning vid El Caminon i Spanien.  

− Knutpunkter etablerade längs leden (5 knutpunkter).  

Resultat: Indikatorn är uppfylld  

(Selånger, Borgsjö, Gällö, Frösön och Åre). 

  • Mobilt utställningssystem (1 utställningssystem).  

Resultat: Indikatorn är uppfylld.  

Utställningen I spåren av Sankt Olav finns översatt på svenska på Selånger pilgrimscenter, Borgsjö pilgrimscenter, Gällö pilgrimscenter och Frösö pilgrimscenter i Sverige, samt översatt på finska på Skärgårdscentrum i Korpoström på Åland och översatt på norska i Stiklestads regionale pilegrimssenter i Stiklestad.  

− Pilgrimscentrens och veckoknutpunkternas besökare ökar (8 000 besökare).  

Resultat: Indikatorn är med råge uppfylld (80 739 besökare åren 2019-2021), se tabell nedan.  

Pilgrimscenter201920202021Summa
Selånger 8 755 11 955 28 524 49 234 
Stiklestad  5 500 6200 11 700 
Pilegrimsgården 1 464 449 857 2 770 
Borgsjö Naturum  4 590 4 883 9 473 
Borgsjö församling   312 312 
Gällö   3 250 3 250 
Frösön     
Åre   4 000 4 000 
Summa10 21922 49444 02680 739
Antal besökare per år och pilgrimscenter

− Pilgrimscentren och veckoknutpunkterna har utarbetat ett partnerskap, form och innehåll för en ideell förening.  

Resultat: Indikatorn är delvis uppfylld.  

Samarbetsavtal om pilgrimsarmbandet är tecknat mellan Selånger Pilgrimscenter och Besökscentrum (Nidraros domkirkes restaureiringsarbeider). Intresse från Härnösands stift har inkommit gällande fortsatt utveckling och framtida satsningar på pilgrimstraditionen och det gemensamma kulturarvet.

Selångers församling har stiftets uppdrag att samordna och inspirera arbetet kopplat till pilgrim och S:t Olavsleden i övriga församlingar.  

− Regionen som kulturhistorisk region har lyfts fram och stärkts för pilgrimsvandrare.  

Resultat: Indikatorn är uppfylld.  

− Regionens varumärke har stärkts.  

Resultat: Indikatorn är delvis uppfylld. 

Region Västernorrland utreder möjligheten att gemensamt marknadsföra regionen genom spännande natur och okänd historia där Höga kusten och S:t Olavsleden har en självklar plats. Etableringen av pilgrimscentren gör leden och kulturhistorien synlig och tillgänglig för fler än vandrarna. Det kan ses som skyltfönster för vandringsleden, vilket inspirerar både kommande vandrare, aktörer längs leden och offentliga organ att öka sitt engagemang kring det gemensamma kulturarvet.   

− Transnationell förutsättningsanalys (1 analys).  

Resultat: Indikatorn är uppfylld.  

En förstudie har presenterats för styrgruppen i mars 2022. Samtal pågår om hur ett fortsatt projekt skulle kunna utformas. Det förs dialoger med både med Östersunds kommun som har uppdraget av övriga svenska kommuner längs leden att göra en ny ansökan till Interreg Sverige-Norge, och med Sydsamiskt center, Nasjonalt pilegrimssenter i Norge, Kvarnens samkommun och Pargas kommun i Finland om ansökan till Interreg Aurora. 

− Ökad allmän kännedom om S:t Olavsleden, legenden om S:t Olav, regionens historia samt regionens natur- och kulturarv.  

Resultat: Indikatorn är uppfylld.  

De etablerade pilgrimscentren har under åren haft över 80 000 besökare. På samtliga ställen finns utställningen I spåren av Sankt Olav. Det har också färdigställts en utställning, som omfattar den trakt och det liv Olav Haraldsson kom till år 1030. Den utställningen är förberedd för anpassning till respektive pilgrimscenter, utifrån intresse av fördjupningar och tillgång till utställningsyta.  

− Öka antalet kultur- och naturintresserade pilgrimer längs med S:t Olavsleden.  

Resultat: Indikatorn är uppfylld.  

− Ökad företagsamhet längs hela leden.  

Resultat: Huvudsakliga ansvaret för ökad företagsamhet har lagts på projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling. Projektet har samlat och stimulerat framför allt ideella organisationer så som församlingar, hembygdsrörelsen och friluftsföreningar att hitta former att utveckla tjänster så som servering av historisk mat, guidade turer och gruppvandringar för att stärka den egna organisationens ekonomi.   

Aktivitetsindikatorer:  

− Gemensamma kulturarv där insatser för ökad tillgänglighet och hållbart bevarande har genomförts. Antal två (2) stycken.  

Resultat: Aktivitetsindikatorn är uppfylld.  

Framtagning av Den digitale Olavskilden som är starten på en gemensam databas för Olavsminnen i hela världen. Utställningar som rör både S:t Olavs liv och spåren av S:t Olav har producerats och finns tillgängliga på flera ställen.  

− Gemensamma naturarv där insatser för ökad tillgänglighet och hållbart bevarande har genomförts. Antal en (1) stycken.  

Resultat: Aktivitetsindikatorn är uppfylld.  

Med kartor och information om leden vid pilgrimscentren har fler fått kännedom om möjligheten till kortare och längre vandringar längs leden. Guiderna vid pilgrimscentren har fått introduktionsutbildning i ledens sträckning, sevärdheter i naturen, historia och betydelsen av ett gott bemötande. Borgsjö Pilgrimscenter är samlokaliserat med Borgsjö Naturum, där befintliga utställningar om naturen i Mellannorrlands inland visas. Selånger Pilgrimscenter har anlagt en örtagård med historiska växter, främst kopplade till medeltiden med dess klosterväsen och kunskap om medicinalväxter. Projektet har producerat en skrift där växterna med dess historiska betydelse presenteras.